در جلسات هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی چه باید کرد؟

متن فوق حاوی بیش از 20 مورد مدارک و مستندات قابل ارائه در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی همراه با توضیحات و نحوه چگونگی جمع آوری و ارائه مدارک فوق به هیات های مربوطه می باشد.

ما در این مقاله بدهی های  ناشی  از عدم ارسال لیست حق  بیمه ماهانه کارگران  ، بدهی های ناشی از بازرسی کارگاه و بدهی های ناشی از ادعای سابقه کارگران را بررسی می نماییم.

مقاله فوق شامل سر فصل های ذیل می باشد:

  • انواع بدهی های تامین اجتماعی
  • بدهی های ناشی از بازرسی
  • نحوه اعتراض به بدهی های ناشی از بازرسی
  • مدارک و مستندات قابل ارائه جهت بررسی بدهی های ناشی از بازرسی و عدم ارسال لیست حق بیمه ماهانه کارگران
  • مدارک و مستندات قابل ارائه جهت بررسی بدهی های ناشی از ادعای سوابق کارگران
  • نحوه اعتراض به رای هیات بدوی
  • فرم های اعتراض به بدهی

 

نحوه اعتراض کارفرما به بدهی 1نحوه اعتراض کارفرما به بدهی 2


فایل : pdf

تعداد صفحات : 16

قیمت : 8000 تومان

80,000 ریال – خرید