محاسبه آنلاین حق سنوات و مزایای پایان کار

نحوه محاسبه سنوات پایان کار (حق سنوات) سنوات پایان خدمت (حق سنوات) یکی از مزایای اجباری است که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است. حق سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، استعفا و…… دریافت می‌کند. ماده ۲۱ قانون…