محاسبه آنلاین مرخصی استفاده نشده کارگران

Submit Submit Submit   Submit  مرخصی استحقاقی استفاده نشده کارگران   برای محاسبه  مرخصی استفاده نشده کارگران بهتر است به نکات زیر توجه نموده و سپس از برنامه محاسبه آنلاین سایت آتیه من استفاده نمایید. برابر با ماده ۶۴ قانون کار کارگران در هر سال می توانند از ۲۶ روز مرخصی استحقاقی با مزد استفاده نمایند،…