محاسبه آنلاین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

Submit محاسبه آنلاین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری باتوجه به ماده38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه و قراردادهای پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود. کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند. مقاطعه کار را متعهد نماید. که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین…