محاسبه آنلاین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری

فهرست کامل محاسبات آنلاین بیمه فهرست کارگاه های مشمول کمک دولت محاسبه آنلاین حق بیمه قراردادهای پیمانکاری باتوجه به ماده38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه و قراردادهای پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود. کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند. مقاطعه کار را متعهد نماید. که کارکنان خود…