محاسبه آنلاین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 + صدور فیش حقوقی

Submit Submit  محاسبه دستمزد و حقوق  کارگران در سال 1402به همراه فیش حقوق حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ ‌سال 1402به بعد مبلغ 1.769.428ریال می باشد. براین اساس با افزایش27 درصدی حداقل دستمزد در سال 1402، حقوق یک کارگر حداقلی بگیر …