نحوه اعتراض به بدهی های تامین اجتماعی

در جلسات هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی چه باید کرد؟ متن فوق حاوی بیش از 20 مورد مدارک و مستندات قابل ارائه در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی همراه با توضیحات و نحوه چگونگی جمع آوری و ارائه مدارک فوق به هیات های مربوطه می باشد. تنها کافیست…